สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม BLOG ของหนูหวานค่ะ

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากการเรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยี ( Photoshop2007 )


วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา( Photoshop2007 )


กด Ctrl T เพี่อทำการย่อ ขยายวัตถุนั้นๆ หรือกลับหน้าเป็นหลัง
กด Ctrl + เพื่อขยายกระดาษ
กด Ctrl - เพื่อลดขนาดกระดาษ


Auto select layer เมื่อมี layer มากๆ ไม่ต้องเสียเวลาหาอักษรแต่ละ layer


f - Drop Shadow = ตัวที่ทำหน้าที่สร้างเงาด้านหลัง
- Bevel and Emboss = ทำตัวอักษรนูน, บุ๋ม
- Stoke = เส้นขอบของตัวอักษร
- Gradient Overlay = เปลี่ยนสีตัวอักษรด้านใน

T คลิ๊กเพื่อเลือกแบบอักษรมี 4 แบบหลังจากการทำทุกครั้งต้องกด Move tool เสมอ


-----------------------------------------------------------------------------------------


นาง ลาวัลย์ สุทธิประสิทธ์ เลขที่ 25 ป.บัณฑิต ศูนย์แม่กลอง

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
จุดประสงค์
1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย หลักการ และแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง


********************************************************************************

สรุปหน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า INNOVATION หมายถึง การนำเอาความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ประโยชน์/ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เทคโนโลยี ตรงกับภาษาละตินว่า TEXERE ภาษากรีกว่า Technologia คือการนำเอาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

***********************************************************************************


1. แนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
ตอบ คือการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น/สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เดิมเราใช้สื่อการสอนที่มีอยู่แต่ในห้องเรียนและเรียนเฉพาะในหนังสือเท่านั้น ปรับเปลี่ยนโดยการนำนักเรียนออกมาเรียนนอกสถานที่ที่เด็กสามารถพบของที่เป็นจริงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่างไร
ตอบ นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นของใหม่ หรือสิ่งที่ปรับปรุงให้นำมาใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานในปัจจุบัน แต่เทคโนโลยีอาจเป็นสิ่งที่ใช้ในปัจจุบันก็ได้
3. การศึกษา (Education) หาความหมาย 3 อย่าง
ตอบ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดร. สาโช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ยัง ยัคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ ว่า การศึ กษา คือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกับ โอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษา คือการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart) ให้ความหมายของ การศึกษา ว่า การศึกษา คือ การทำพลเมืองให้มีความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
---------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย นางลาวัลย์ สุทะประสิทธิ์ ป.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์สมุทรสงคราม


วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(ภาษาไทย)


ทำให้การใช้ภาษาถูกต้องมากขึ้น,ทำให้ทราบความหมายเนื้อหาที่ใช้ในการแต่งเพลง ทราบถึงการใช้ภาษาไทยในการสอน
..........................................................................

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(ภาษาต่างประเทศ)

ได้ทราบการใช้ Grammar ต่างๆ,ทราบการแปล่าวภาษาต่างประเทศ,เข้าใจการใช้ภาษาที่ถูกต้อง


-----------------------------------------


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

ทำ Blog เป็น,ใช้ Web Site ได้ถูกต้อง,เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น