สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม BLOG ของหนูหวานค่ะ

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
จุดประสงค์
1. ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความหมาย หลักการ และแนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง


********************************************************************************

สรุปหน่วยที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
นวัตกรรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า INNOVATION หมายถึง การนำเอาความคิดหรือการกระทำใหม่ๆที่นำมาใช้ประโยชน์/ปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เทคโนโลยี ตรงกับภาษาละตินว่า TEXERE ภาษากรีกว่า Technologia คือการนำเอาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดำเนินงานทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

***********************************************************************************


1. แนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
ตอบ คือการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงใหม่เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น/สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น เดิมเราใช้สื่อการสอนที่มีอยู่แต่ในห้องเรียนและเรียนเฉพาะในหนังสือเท่านั้น ปรับเปลี่ยนโดยการนำนักเรียนออกมาเรียนนอกสถานที่ที่เด็กสามารถพบของที่เป็นจริงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่างไร
ตอบ นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เป็นของใหม่ หรือสิ่งที่ปรับปรุงให้นำมาใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานในปัจจุบัน แต่เทคโนโลยีอาจเป็นสิ่งที่ใช้ในปัจจุบันก็ได้
3. การศึกษา (Education) หาความหมาย 3 อย่าง
ตอบ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดร. สาโช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ยัง ยัคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ ว่า การศึ กษา คือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกับ โอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษา คือการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart) ให้ความหมายของ การศึกษา ว่า การศึกษา คือ การทำพลเมืองให้มีความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
---------------------------------------------------------------------------------------------
จัดทำโดย นางลาวัลย์ สุทะประสิทธิ์ ป.บัณฑิต รุ่น 11 ศูนย์สมุทรสงคราม